Organizacja

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) powstała w 1997 r. i jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zalicza się 20 wiodących agencji badawczych w Polsce.

OFBOR za swój podstawowy cel przyjął stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badania opinii i rynku oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. Wychodząc od międzynarodowych regulacji etycznych w tej dziedzinie - przede wszystkim propagowanych przez ESOMAR - OFBOR przygotowuje własne zbiory zasad przeznaczone dla rynku polskiego. Oceną realizacji i przestrzegania tych regulacji zajmuje się Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wykorzystująca w tym celu niezależny Sąd Arbitrażowy.

Istotnym zadaniem OFBOR jest reprezentowanie interesów branży badawczej wobec instytucji władz publicznych i prawa. Szczególnie ważny jest udział w charakterze konsultanta w procesach tworzenia prawa i jego interpretacji w odniesieniu do wszystkich dziedzin życia społecznego i ekonomii, mających wpływ na prowadzenie badań. Normy prawa europejskiego zobowiązują państwa członkowskie i Komisję Europejską do wspierania stowarzyszeń zawodowych w ich wysiłkach na rzecz opracowania i stosowania kodeksów postępowania w tych dziedzinach. Pierwsze działania OFBOR w tej roli dotyczyły skutków nowego prawa o ochronie danych osobowych . Kolejne dotyczą Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Wierzymy, że formułowanie i przestrzeganie przez badaczy opinii i rynku własnych uregulowań chroniących uzasadnione interesy uczestników procesu badawczego, tworzy podstawy zaufania do działalności badawczej ze strony naszych Klientów oraz ogółu społeczeństwa. Zapraszamy firmy badawcze do przystąpienia do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz udziału w jej pracach. Zachęcamy też wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do kontaktu z OFBOR.

STATUT został przyjęty w dniu 14 maja 1997 r. przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku z późniejszymi zmianami w brzmieniu nadanym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 31 maja 1999 r.

pdfPobierz statut OFBOR 

Władze

Agnieszka Sora nowym prezesem OFBOR

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) wybrało Agnieszkę Sorę prezesem zarządu organizacji. Nowo wybrana prezes zastąpiła na tym stanowisku Elżbietę Gorajewską, która przewodziła pracom OFBOR przez minione cztery lata. Agnieszka Sora od ponad 20 lat zarządza instytutem GfK Polonia, od 2014 roku pełni rolę Sub Regional Managera Eastern Europe w Grupie GfK, jest także członkiem ESOMAR Disciplinary Committe,

Profesjonalizm, wiedza i uczciwość to wartości, którym hołduję w biznesie od ponad ćwierć wieku. Są to także wartości, które promuje OFBOR, dlatego cieszę się, że będę miała przyjemność kierować pracami organizacji w nadchodzącej kadencji, szczególnie, że jestem zaangażowana w jej funkcjonowanie od momentu powstania w latach dziewięćdziesiątych. Lista zadań postawionych przed nowym zarządem organizacji jest długa, począwszy od aktualizacji naszych programów akredytacyjnych, poprzez szkolenia dla członków i promocję certyfikowanych badań, jako sprawdzonego źródła wiedzy dla biznesu. OFBOR ma jednak zdefiniowaną strategię działania i wiele lat doświadczeń, dlatego jestem spokojna o ich realizację – mówi Agnieszka Sora.

Do zarządu OFBOR dołączyły także Barbara Skopińska (prezes Pracowni Badawczej BSM) oraz Alina Lempa (prezes zarządu Grupy IQS), wybrane przez Walne Zgromadzenie na dwuletnie kadencje.

OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich. Do organizacji należy 19 wiodących agencji badawczych. Najważniejszym dorobkiem OFBOR jest istniejący od 14 lat program PKJPA, będący jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie samoregulacji badawczych. www.ofbor.pl

Zarząd

sora
Agnieszka Sora
Prezes Zarządu
(Dyrektor Zarządzająca, GfK Polonia Sp. z .o.o.)
tel. +48 22 434 10 10
Agnieszka.Sora@gfk.com
kaczmarczuk d
Anna Karczmarczuk
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, IPSOS Polska)
tel. +48 22 448 77 00
Anna.Karczmarczuk@ipsos.com
olszewska d
Krzysztof Kruszewski
Członek Zarządu
(Managing Director Poland, Kantar Insights)
tel. +48 22 545 2000
office@pl.millwardbrown.com
Alina Lempa
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, Grupa IQS )
tel. +48 592 63 00
Alina.Lempa@iqs-quant.com.pl
image001
Łukasz Mazurkiewicz
Członek Zarządu
(Prezes Zarządu, ARC Rynek i Opinia)
tel. +48 22 584 85 00
lukasz.mazurkiewicz@arc.com.pl
starzynski d
Szymon Mordasiewicz
Członek Zarządu
(Managing Director, Nielsen Poland)
tel. +48 22 338 73 00
szymon.mordasiewicz@nielsen.com
 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej:

Jan Garlicki - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
(Indicator, tel. 22 595 15 95)

Izabella Anuszewska - Członek Komisji
(Kantar Millward Brown, tel. 22 545 20 00)

Włodzimierz Daab - Członek Komisji
(4P Research Mix, tel. 22 565 27 50 )

Elżbieta Gorajewska - Członek Komisji
(AGB Nielsen, tel. 22 864 31 90)

Dorota Jerzak - Członek Komisji
(BSM, tel. 22 696 29 76)

Renata Osiennik - Członek Komisji
(Nielsen, tel. 22 338 73 00)

Komisja Rewizyjna:

Irena Łukaszewska - Członek Komisji
(GfK Polonia Sp. z o.o., tel. 22 434 10 00)

Krzysztof Siekierski - Członek Komisji
(Kantar TNS, tel. +48 22 598 98 98)

Sebastian Starzyński - Członek Komisji
(ABR Sesta, tel. 22 322 65 00)

Małgorzata Walczak-Gomuła - Członek Komisji
(ASM, tel. 24 355 77 00)

gora

Audyty

Przychody agencji badawczych w 2017 r.

Infografika przedstawia wyniki przeprowadzonego na zalecenie OFBOR niezależnego audytu przychodów, do którego - dla lepszego zobrazowania całej wartości rynku - dołączone zostały estymowane obroty dwóch dużych agencji badawczych nieuczestniczących w audycie (Nielsen oraz PBS).  
Podana w zestawieniu, szacowana wartość całego rynku, została opracowana przez PTBRiO i zawiera m.in. dane pochodzące z corocznego badania przeprowadzonego przez PTBRiO dla ESOMAR.

 rynek badan2017

 

infografika do pobrania jpg

infografika do pobrania pdf

 


Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) skupiająca obecnie 20 największych firm badawczych na polskim rynku, zapoczątkowała w 2000 roku audyt finansowy branży badań marketingowych w Polsce. Audyt ten jest corocznie przeprowadzany, przez wyselekcjonowanego przez Zarząd OFBOR niezależnego audytora, wg jednolitego standardu. Zapewnia to wiarygodność danych, ich porównywalność oraz pewność, że podawane obroty uwzględniają przepływy pieniężne między podmiotami zależnymi w ramach jednej grupy kapitałowej i pochodzą rzeczywiście z działalności badawczej. W audycie finansowym biorą udział także firmy niezrzeszone w OFBOR.

rynek2015

 
gora

Członkowie OFBOR

4p nielsen almares arc asm icm indicator cbos gfk imas ipsos iqs mareco millward nielsen pbs tns
 
gora

Wytyczne dla firm ubiegających się o członkostwo w OFBOR:

§12. (Nabycie członkostwa)

 1. Ubiegający się o członkostwo w Związku (kandydat) winien złożyć oświadczenie woli w formie określanej przez zarząd. Zalecana jest aplikacja zawierająca informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków członkostwa w OFBOR zawarte w § 10 pkt 1-5 statutu, w tym: Ad pkt 1,2

  Wymagane kopie następujących dokumentów:

  • NIP, Regon, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i historia finansowa dla ostatnich 3 lat, chyba, że firma funkcjonuje krócej (bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok) – odpowiednio dla formy prawnej podmiotu gospodarczego

  Ad pkt 3

  • Oświadczenie cywilne potwierdzające posiadanie odpowiednich podstaw organizacyjnych i finansowych dla prowadzenia profesjonalnej działalności badawczej oraz dla zachowania jej ciągłości
  • Prezentacja firmy zawierająca następujące informacje: nazwa i opis firmy, liczba lat istnienia firmy na rynku w zgłaszanym formacie, obrót tytułem prowadzonej działalności badawczej, przedmiot & szczegółowy zakres usług, doświadczenie zespołu, przestrzegane standardy jakości, posiadane certyfikaty np. PKJPA, klienci, inne informacje, które mogą pomóc w procesie weryfikacyjnym

  Ad pkt 4

  • Referencje Klientów, innych firm badawczych, instytucji naukowych lub towarzystw związanych z badaniami rynku i opinii publicznej, autorytetów w branży – minimum 2 referencje

  Ad pkt 5

  • Oświadczenie przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania firmy o liczbie członków Esomar i oświadczenie, ze firma przyjmuje za obowiązujące w prowadzonej działalności badawczej zalecenia „Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych” Międzynarodowej Izby handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR).
 2. Na podstawie złożonej aplikacji i spotkania z przedstawicielami aplikującej firmy, którego celem jest wizja lokalna w siedzibie firmy i potwierdzenie informacji złożonych w aplikacji, Zarząd ocenia kandydata. Sugerowana czterostopniowa ocena:

  4 - przekroczył oczekiwania

  3 – zgodnie z oczekiwaniami

  2 – sprostał części oczekiwań

  1 – poniżej oczekiwań

  Waga ocen odnoszących się do punktu 3 i 4 §10 statutu:  po 50%.

 3. Zarząd rozsyła do członków OFBOR rekomendację w oparciu o ocenę sugerowaną w pkt.2. 4. Decyzję o przyznaniu członkostwa Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały, po zebraniu pisemnych opinii co najmniej dwóch trzecich liczby Członków.
 
gora