Rekomendacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR
w sprawie zasad stosowanych przy rekrutacji uczestników badań on-line
na próbach celowych

Kwestionowana praktyka

Otrzymane sygnały z rynku wskazują na praktykę rekrutowania respondentów do badania poprzez literalne wskazanie warunków, jakie powinni oni spełniać (mogących dotyczyć m.in. sytuacji życiowej czy użytkowania produktów / marek). W tym samym momencie potencjalni uczestnicy badania informowani są o wynagrodzeniu jakie otrzymają, jeśli pomyślnie zakwalifikują się do próby i o – znacznie mniejszym – jeśli nie reprezentują pożądanych cech.

Taki sposób zadawania pytań rekrutacyjnych (tzw. screeningowych) – choć ułatwiający osiągnięcie zamierzonych wielkości próby i przez to dla wykonawcy mniej kosztowny – zwiększa ryzyko, że w próbie znajdą się osoby skuszone gratyfikacją, a przy tym nieposiadające cech stanowiących kryterium doboru celowego. Powszechnie przyjęte zasady profesjonalnej rekrutacji respondentów mają za zadanie minimalizować takie ryzyko. Nakazują one pytać, możliwie neutralnie, np. o marki preferowane / używane, sytuację gospodarstwa domowego, etc. Na tej podstawie – wtórnie – do badania kwalifikowane są wyłącznie osoby spełniające zadane kryteria.

Treść rekomendacji

Rekomendujemy wybieranie usług firm, które stosują włącznie zasady profesjonalnej rekrutacji respondentów i nie korzystają z nieuprawnionych technik, ukierunkowanych np. na redukcję kosztów realizacji. Odbiorców i zlecających badania zachęcamy ponadto, aby korzystali z przysługującego im prawa do poznania i zatwierdzania metodologii, z uwzględnieniem sposobów rekrutacji uczestników.

Właściwy dobór badanych ma kluczowe znaczenie dla trafności i rzetelności zebranych danych oraz dla opracowanych na ich podstawie wniosków czy rekomendacji. Jest to kwestia szczególnie istotna w przypadku badań on-line, gdzie nie istnieje możliwość zewnętrznej weryfikacji charakterystyk respondentów i można polegać jedynie na deklaracji płynącej ze strony wypełniającego ankietę.

Celem badań rynkowych jest dostarczanie zainteresowanym podmiotom wiedzy przydatnej do podejmowania istotnych decyzji biznesowych. Trzeba zatem podkreślić, że decyzje te zostaną pozbawione faktycznych przesłanek (i przez to obciążone niepotrzebnym ryzykiem) w przypadku, gdy badania prowadzone są w sposób niezgodny z zasadami badania naukowego (opisanymi m.in. w art. 9A Międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR)

Uzasadnienie

Organizacje zawodowe, takie jak ESOMAR i OFBOR, pełnią ważną rolę w formułowaniu i upowszechnianiu profesjonalnych zasad badawczych. Nieprzestrzeganie tych zasad może wynikać z niedostatku wiedzy lub z dążenia do nieuprawnionych korzyści, co – w obu przypadkach – stanowi poważne niebezpieczeństwo dla wizerunku branży badawczej.

OFBOR uznał za potrzebne wydanie niniejszej rekomendacji, ponieważ z otrzymanych sygnałów wynika, że opisane odstępstwa od profesjonalnych zasad stały się praktyką postępowania niektórych firm.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej w składzie: 

Jan Garlicki - Przewodniczący Komisji
Izabella Anuszewska 
Włodzimierz Daab
Elżbieta Gorajewska
Dorota Jerzak 
Renata Osiennik 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nowi członkowie we władzach OFBOR

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku w dniu 22 lutego 2018 r. wybrało nowych członków władz OFBOR.

Do zarządu dołączyli: Krzysztof Kruszewski (Kantar Insights), Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia) oraz Szymon Mordasiewicz (Nielsen). Anna Karczmarczuk (IPSOS) została wybrana na drugą kadencję. Agnieszka Sora (GfK Polonia) kontynuuje kadencję Prezesa Zarządu Organizacji oraz Alina Lempa (IQS) Członka Zarządu OFBOR.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczyna pracę w zwiększonym, 6 osobowym, składzie: Izabella Anuszewska (Kantar Millward Brown), Jan Garlicki (Indicator), Włodzimierz Daab (4P Research Mix), Elżbieta Gorajewska (AGB Nielsen), oraz kontynuujące kadencję Dorota Jerzak (BSM) i Renata Osiennik (Nielsen).

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej to: Irena Łukaszewska (GfK Polonia), Krzysztof Siekierski (Kantar TNS), Małgorzata Walczak-Gomuła (ASM) oraz nowo wybrany Sebastian Starzyński  (ABR Sesta).

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co o badaniach myślą Polacy

Niedawno zakończony projekt badawczy Organizacji Firm Badania Opinii i Rynki oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii wskazuje, że wyniki badań społecznych i rynkowych są jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o Polsce i Polakach, a zaufanie do badań jest większe niż do mediów.

Źródła Wiedzy to projekt badawczy zrealizowany w połowie 2017 r. przez PTBRiO i OFBOR przy wsparciu Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan. Badanie miało hybrydowy charakter i zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków (GfK i IPSOS, N=2019) oraz na próbie firm. 

Jednym z najważniejszych odkryć naszego projektu jest to, że wyniki badań są traktowane jako najbardziej obiektywne źródło informacji funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Za godne zaufania uznaje je 63% Polaków. W odniesieniu do programów informacyjnych w mediach komercyjnych ten odsetek wynosi 56%, w mediach publicznych 55%, informacji na Facebooku 51%, a komentarzy zamieszczanych w Internecie 46%.” mówiAnna Karczmarczuk, członek zarządu OFBOR, reprezentująca Radę Badania.

Raport Źródła Wiedzy wskazuje, że Polacy postrzegają badania nie tylko w wymiarze zaufania, ale także użyteczności i sprawczości. Wg jego wyników co drugi Polak uwzględnia wyniki badań dokonując decyzji zakupowych, a prawie trzech na czterech Polaków jest przekonanych, że firmy zlecają badania aby ich produkty i usługi były jak najlepiej przystosowane do potrzeb konsumentów. Uważamy także, że dostęp do wyników rzetelnych badań jest istotnym komponentem demokracji (77%), a same badania są ważnym źródłem wiedzy o Polsce i Polakach (57%). Blisko 60% respondentów deklaruje, że opinie wyrażane w badaniach to sposób w jaki obywatele mogą wpływać na rządzących. Autorzy projektu zapytali także, czy warto brać udział w badaniach, na co pozytywnej odpowiedzi udzieliło 66% badanych.

Za stronę merytoryczną badania odpowiadała Rada Programowa, w skład której weszło dziewięciu ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze: Anna Karczmarczuk (OFBOR/Ipsos), Adam Polasz (PTBRiO/ONE ELEVEN), Mikołaj Cześnik (Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS), Tomasz Dulinicz (Smartscope), Radosław Kucko (Interia), Jan Zając (Sotrender), Agata Wiszniewska (EEI), Arkadiusz Wódkowski (ABM), Rafał Zacłona (Harvard Business Review Polska)

Organizatorami badania Źródła Wiedzy była obchodząca w tym roku dwudziestolecie istnienia Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl). Projekt powstał przy współpracy Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan oraz wsparciu firm GfK, Ipsos oraz Webankieta. 

Więcej informacji na www.zrodlawiedzy.pl

 

Informacja prasowa do pobrania

Infografika do pobrania jpg

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stanowisko Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
w sprawie realizacji i publikacji badań opinii publicznej na zlecenie mass mediów

 

Niektóre wyniki sondaży oraz sposoby ich prezentacji przez zleceniodawców służą podsycaniu konfliktów, zaostrzaniu podziałów społecznych i podtrzymywaniu obrazu społeczeństwa zantagonizowanego, co z kolei wywołuje szereg zarzutów pod adresem środowiska badaczy opinii publicznej.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej OFBOR podziela zaniepokojenie środowisk zwracających uwagę na sposób formułowania pytań oraz przedstawiania wyników sondaży, budzące coraz więcej kontrowersji i negatywnych emocji. Mając świadomość, że firmy badawcze mają niewielki wpływ na sposób prezentacji wyników przez zleceniodawców, uważamy że tym większa odpowiedzialność spoczywa na badaczach aprobujących treść pytań w aktualnym kontekście politycznym, a także na kierownictwie firm podejmującym się realizacji wątpliwych metodologicznie i etycznie badań.

KOZ nie zgadza się z argumentami, w myśl których przyjmowanie zleceń od wszystkich uczestników sceny politycznej jest warunkiem wystarczającym bezstronności firmy badawczej, zaś odmowa przyjęcia kontrowersyjnych zleceń stygmatyzowałaby firmę jako stronniczą (bo odmowa udzielona jednej stronie byłaby równoznaczna z deklaracją politycznego zaangażowania po drugiej stronie).

O bezstronności badawczej, zdaniem KOZ, świadczy przede wszystkim formułowanie pytań w sposób neutralny, bez sugerowania radykalnych ocen, z wyraźnym opisem tła ocenianych wydarzeń, z zastosowaniem zrównoważonej skali odpowiedzi; za niedopuszczalne w badaniu opinii publicznej uważamy takie sformułowania, które uruchamiają silne emocje, które ograniczają możliwość namysłu czy refleksji ze strony respondentów, które nie uwzględniają stosunku respondentów do innych opinii poza tą jedną, skrajnie radykalną, ale za to umożliwiającą uzyskanie spektakularnych wyników.

KOZ uważa, że doświadczeni badacze z wieloletnią praktyką w sondażach opinii publicznej, powinni być świadomi celów jakim mogą służyć wyniki tak zadawanych pytań, a także liczyć się z wymową ich opublikowania w sposób nie podlegający kontroli firmy badawczej oraz z następującą w efekcie krytyczną oceną ze strony różnych środowisk – akademickich, dziennikarskich i innych.

W kontekście powtarzających się prób manipulowania opinią publiczną zwracamy się z apelem do wszystkich ośrodków i badaczy zajmujących się badaniami opinii publicznej o zachowanie maksymalnej ostrożności i przenikliwości w kontakcie zwłaszcza z klientem politycznym – bo negatywny „splendor” z dostarczenia propagandowych danych spływa na całą branżę badawczą i podważa zaufanie do jej działalności en bloc.

Jednocześnie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, widząc narastanie problemu, po zapoznaniu się z doświadczeniami innych krajów, proponuje powołanie na wzór francuski specjalnej komisji oceniającej na stałe badania opinii publicznej z uwzględnieniem etycznych i merytorycznych aspektów badań, których wyniki pojawiają się w przestrzeni publicznej.

 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej w składzie: 

Stanisław Mirowski – Przewodniczący

Artemis Bellos

Dorota Jerzak

Renata Osiennik

Komunikat do pobrania

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Jak zmienili się Polacy

Agencje badania opinii i rynku od ponad dwóch dekad przyglądają się zmieniającym się nastrojom Polaków. Okazuje się, że w tym czasie bardzo wiele naszych postaw uległo zasadniczym przemianom. Organizacja Firma Badania Opinii i Rynku z okazji obchodzonego w tym roku dwudziestolecia, dokonała autorskiego wyboru zgromadzonych w tym czasie danych, pokazujących ewolucję nastrojów i zwyczajów zakupowych.

To tylko mały wycinek wielkiej zmiany jaką obserwujemy od lat 90tych. Zmienili się konsumenci, zmieniło się otoczenie, w którym funkcjonujemy, zmieniły się także badania. Przygotowaliśmy cykl kilku infografik, które zestawiają znaczące i często zaskakujące zmiany. Składają się one na obraz fascynującej transformacji, której jesteśmy świadkami. Dla nas jest to szczególna perspektywa, ponieważ od dwudziestu lat OFBOR stoi na straży wiarygodności badań opinii i rynku. To dzięki badaniom, które certyfikujemy, zapadają najważniejsze strategiczne decyzje w biznesie i administracji publicznej. To dla nas zaszczyt, ale także ogromne zobowiązanie. To także okazja do przypomnienia decydentom, że badać warto i warto robić to z certyfikowanymi agencjami, dającymi rękojmię wiarygodności wyników. – mówi Agnieszka Sora, prezes Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

Pretekstem do analizy minionych 20 lat jest obchodzona w tym roku rocznica powstania Organizacji Firm badania Opinii i Rynku – jedynego w Polsce organu stojącego na straży wiarygodności badań społecznych i konsumenckich. OFBOR jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich.

Jak zmieniali sie Polacy 1

 

Informacja prasowa do pobrania       Infografika do pobrania jpg       Infografika do pobrania pdf   

 

Kontakt: Tomasz Sławiński

Biuro Zarządu OFBOR

tel. 22 648 45 17